Ki no Tsurayuki

In the land of Tsu

 Next Poem          

In the land of Tsu
At Naniwa the reed
Buds swell-while I gaze from afar-
Most abundantly-full of love-
Does she even know?

Next Poem 

 Back to
Ki no Tsurayuki