Ki no Tsurayuki

White snowflakes

 Next Poem          

White snowflakes
Falling constantly-at such a time
In fair Yoshino
Amid the wild winds round the mountain's base
Scatter blossoms.

Next Poem 

 Back to
Ki no Tsurayuki