மிஞ்சியது என்ன?

Menaga

​நான்கு நொடிகளில் ,

நாப்பது யோசனைகள்,

அதைச் சொல்ல நானூறு வரிகள் ,

அந்த வரிகளில் நாலாயிரம் பிழைகள்,

மிஞ்சியது என்ன ??

என் குழப்பங்கள் !!

 • Author: Menaga (Pseudonym) (Offline Offline)
 • Published: January 5th, 2023 00:23
 • Comment from author about the poem: Sometimes we don't have words to tell how we feel but still we move on with those feelings. This is how it feels when we have those feelings.
 • Category: Sad
 • Views: 5

Comments2

 • mvvenkataraman

  Kindly send your Tamil poems as they are good
  And give to brain enough thought-food!

  • Menaga

   Thanks for your appreciation. It really made my day ❤️.

   • mvvenkataraman

    At the age of 19, your thinking is remarkable,
    Thoughts contain philosophical way of musing,
    I can only say old head on young shoulders,
    Please write more and more for laurels,
    May God be with you always to bless kindly!

   • Menaga

    Sure sir. With your blessings I can make it happen .   To be able to comment and rate this poem, you must be registered. Register here or if you are already registered, login here.