Kobayashi Issa

Visiting the graves

 Next Poem          

Visiting the graves,
the old dog
leads the way.

Next Poem 

 Back to
Kobayashi Issa