Kobayashi Issa

All the time I pray to Buddha

 Next Poem