Kobayashi Issa

In spring rain

 Next Poem          

In spring rain
a pretty girl
yawning.

Next Poem 

 Back to
Kobayashi Issa