Masaoka Shiki

something in my breast

 Next Poem          

the bright moon
something in my breast
I am alone

Next Poem 

 Back to
Masaoka Shiki