Ki no Tsurayuki

To bygone days

 Next Poem          

To bygone days
Still returns
My heart;
My love
Will not allow me to forget.

Next Poem 

 Back to
Ki no Tsurayuki