Ki no Tsurayuki

In the twilit night

 Next Poem          

In the twilit night
Of Ogura mountain,
Does the belling stag's
Call tell
The dusk of Autumn?

Next Poem 

 Back to
Ki no Tsurayuki