Ki no Tsurayuki

To the fields of Kasuga

To the fields of Kasuga
To gather fresh herbs,
All in white,
Sleeves aflutter,
Do the girls go? Back to
Ki no Tsurayuki