Kobayashi Issa

What a strange thing

 Next Poem          

What a strange thing!
to be alive
beneath cherry blossoms.

Next Poem 

 Back to
Kobayashi Issa