Kobayashi Issa

Napped half the day

 Next Poem          

Napped half the day;
no one
punished me!

Next Poem 

 Back to
Kobayashi Issa