Ki no Tsurayuki

On Mount Ogura's peak

 Next Poem          

On Mount Ogura's
Peak, he is wont to stand:
The belling stag
Has passed many an autumn;
The number? No one can tell.

Next Poem 

 Back to
Ki no Tsurayuki