Kobayashi Issa

Not very anxious

 Next Poem          

Not very anxious
to bloom,
my plum tree.

Next Poem 

 Back to
Kobayashi Issa