Kobayashi Issa

This moth saw brightness

 Next Poem          

This moth saw brightness
in a woman's chamber--
burnt to a crisp.

Next Poem 

 Back to
Kobayashi Issa